”No Smoke, no Dirt, no Work” – Litografiska affischer från Storbritannien 1890-1940 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

”No Smoke, no Dirt, no Work” – Litografiska affischer från Storbritannien 1890-1940

14.11.2012 till 27.01.2013

Utställningen Litografiska affischer från Storbritannien 1890-1940 presenterar 100 fascinerande brittiska affischer från tiden för den moderna reklamaffischens uppkomst, då den blev till en synlig del av stadens offentliga rum. Utställningen ger en mångsidig bild av affischkonsten som en produkt av det moderna konsumtionssamhället, ett fenomen där konst och design, sociala förändringar i samhället, propaganda, kommersialism – och humor – sammansmälter till en enhet.

Utställningen består av tre helheter:

 

De brittiska affischerna kommer från Pusjkinmuseets samling i Moskva. Utställningens curator är Irina Nikiforova från Pusjkinmuseet

Hur kom det sig att 100 brittiska affischer, och mer än tvåtusen andra europeiska och amerikanska affischer hamnade på Pusjkinmuseet i Moskva?

Med inspiration av revolutionsåren började man i Ryssland att aktivt samla på västerländska affischer på 1920-talet. I början av 1900-talet hade Moskva blivit centrum för ryskt avantgarde, och såväl konstnärer som konstsamlare tog del i den omstörtande samhälleliga brytningen och radikaliseringen.

De första västerländska litografiska affischerna införskaffades till det nya museet för västerländsk konst år 1926, från en utställning som behandlade västerländsk revolutionär konst. Under 1930-talet fortsatte man att utöka samlingen med införskaffningar från utlandet. Museets samlingar utökades också av privata samlare. År 1948 avskaffades den här institutionen av Stalin, och mer än 2000 litografiska affischer flyttades då i hemlighet och stor hast, tillsammans med den stora samlingen av äldre grafik, till Pusjkinmuseet.

Från det brittiska kungliga postverkets tillkännagivande – postern – till den moderna affischen

I det engelska språket betydde ordet poster, affisch, ursprungligen en kort, förtätad skriftlig försändelse – post – som det kungliga postverket transporterade runtom England. Då England i början av 1900-talet blev till det ledande landet inom reklamkonsten utgjorde den här korta och ofta kärnfulla informations- och kommunikationsformen, som hade formats under flera århundraden, grunden för den moderna brittiska affischens tydliga, slagkraftiga, och ofta humoristiska uttryck.

Användningen av affischer och utvecklingen av affischkonsten hade fått sin början i 1860-talets Europa. Litografin som tryckmetod hade uppfunnits i slutet av 1700-talet, småskalig affischkonst hade det funnits redan tidigare. Det var ändå först utvecklingen av den nya stentrycksmetoden, och särskilt färgtrycket, som gjorde det möjligt att billigt trycka stora serier. I slutet av 1800-talet hade affischkonsten utvecklats till ett eget område inom den offentliga konsten som blivit till en vardaglig del av gatubilden

Den höga nivån på trycktekniken, den kommersiella reklamens uteckling, en marknad som var redo för det och de organiserade reklambyråerna – det här var saker som i början av 1900-talet medverkade till den engelska affischkonstens uppgång och till dess ledande position. Samtidigt utexaminerade de nya konstinrättningarna mångsidiga konstnärer, och det var de som gav upphov till den moderna affischen: en helgjuten kombination av text och bild.