EMMA-klubin ehdot | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA-klubin ehdot

EMMA-klubis villkor för personliga medlemmar

Medlemskap
EMMA-klubi är ett förmånssystem för stamkunder, upprätthållet av stiftelsen för Esbo konstmuseum / EMMA - Esbo moderna konstmuseum (senare: EMMA). Medlemskapet och förmånerna i EMMA-klubi är personliga. Medlemskapet är i kraft till utgången av betalningsperioden.
Kontaktuppgifter för EMMA-klubis kundrelationer:
EMMA - Esbo moderna konstmuseum, kundsamordnaren, PL 6661, 02070 Esbo stad, www.emmamuseum.fi/emmaklubi
Genom att ansluta sig till EMMA-klubi godkänner medlemmen att EMMA skickar information om EMMA-klubi per e-post, till hemadressen och via mobiltelefon, vilket för medlemmen underlättar utnyttjandet av EMMA-klubis tjänster och för EMMA att fylla sina åligganden gentemot medlemmen.
 
Medlemsavgift
Medlemskapet är i kraft ett år från och med erläggandet av medlemsavgiften. I slutet av betalningsperioden får medlemmen automatiskt en påminnelse om att perioden håller på att gå ut per e-post.
 
Medlemsidentifiering
Vid utnyttjandet av EMMA-klubis förmåner bör medlemmen identifiera sig genom att uppvisa sin personliga medlemsidentifikation i EMMA. Det är inte tillåtet att överlåta medlemsidentifikationen till utomstående. 
 
Utträde ur EMMA-klubi
Det är möjligt att fritt utträda ur EMMA-klubi närhelst man önskar. Medlemsavgiften eller del av den återbetalas inte. Uppsägning av medlemskapet riktas till EMMAs kundsamordnare antingen per e-post: info(at)emma.museum eller per post: EMMA - Esbo moderna konstmuseum, PL 6661, 02070 Esbo stad.
Medlemskapet och förmånerna upphör vid slutet av betalningsperioden, eller redan tidigare, om medlemmen så önskar.
EMMA har rätt att säga upp medlemskapet för en medlem i EMMA-klubi på grund av missbruk. Som missbruk anses bl.a. överlåtelse av medlemsidentifikation till utomstående. EMMA meddelar skriftligt om uppsägandet av medlemskapet och om orsaken därtill. Medlemsavgiften eller del av den återbärs inte. 
 
Bevarande och användning av medlemsuppgifter
Medlemsuppgifterna bevaras i EMMAs kundrelationssystem. Genom att överlåta sina personuppgifter på EMMA-klubis anmälningsblankett godkänner medlemmen att personuppgifterna behandlas enligt EMMAs registerbeskrivning. Register- och datasekretessbeskrivning.