Vårens utställningar handlar om andlighet | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Vårens utställningar handlar om andlighet

25.02.2014

Samtidigt som nutiden ropar efter stillhet och fördjupning, stiger andligheten fram också på konstutställningar runtom i världen. EMMA - Esbo moderna konstmuseum belyser temat för finländsk publik i form av två utställningar. I anknytning till utställningarna arrangeras i museet ett omfattande kompletterande program; tilläggsuppgifter om dessa finns på adressen emma.museum.

Utställningen Vardagens formgivare - Rudolf Steiner fördjupar sig i Steiners livsverk och inflytande genom att ingående presentera formgivning, konst och filosofiskt tänkande. Utställningen presenterar Steiners tänkande och verk, samtidskonst som tagit intryck av Steiner samt nutidsdesign som alltjämt inspireras av hans tankar. Här visas närmare 400 verk. Utställningen i EMMA - Esbo moderna konstmuseum är producerad av det berömda museet Vitra Design Museum.
 
Utställningen Feel the Spirit! granskar andlighetens inverkan på modern konst och nutidskonst. Utställningen ger en ingående presentation av den svenska konstnären Hilma af Klints (1862-1944) verk. Här ses också verk av konstnärerna Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Jussi Niva och Silja Rantanen.
 
Vitra Design Museum, ett av världens mest kända design- och arkitekturmuseer, har förverkligat den aktuella utställningen i EMMA med anledning av hedrandet av Steiners 150-årsjubileum. Rudolf Steiner (1861-1925) var en av det senaste århundradets mest inflytelserika, men också mest omstridda förnyare. Utställningen presenterar Steiner ur en ny intressant och aktuell vinkel; hans tankar om människans helhetsinriktning, samhälleliga och ekonomiska ansvar och om formgivningens och konstens inverkan på människans välbefinnande är överraskande aktuella. Den starka miljömedvetenheten och intresset för naturkosmetika och rent producerad mat som gör sig gällande idag fanns redan i kärnan av Steiners tänkande i början av 1900-talet. Som grund för hans egenartade filosofi, antroposofin, låg en modern naturvetenskaplig utbildning, västerländsk filosofisk tradition och inflytelser från österländska filosofier. Steiners gränsöverskridande tänkande gjorde ingen skillnad mellan naturvetenskap och metafysik: vetenskap, konst och andlighet var ett. Under sitt liv höll han över 5000 föredrag, och även hans litterära produktion, ca 350 verk, var ovanligt omfattande.
 
Rudolf Steiners omfattande konstnärliga produktion utgår från hans filosofi. Under 1900-talet var Steiner en betydelsefull pionjär inom organisk formgivning vid sidan av den katalanske Antoni Gaudi och Frank Lloyd Wright från Förenta Staterna. Enligt honom var det viktigt att inom formgivningen beakta människans andliga och emotionella behov. Detta ledde till bruket av organiska naturformer och den speciella kristallformen inom arkitekturen och formgivningen. Enligt Steiners tänkande är form och färg oskiljaktliga. Han ansåg att också färgerna hade fysikaliska, emotionella och andliga egenskaper och att de stod i samband med människans andliga utveckling.
 
Många samtidskonstnärer såsom Piet Mondrian och Wassily Kandinsky tog intryck av Steiners tankar. Flera av dem kände Steiner, åhörde hans föreläsningar och korresponderade med honom. På utställningen visas konstverk, möbler, modeller, skulpturer och teckningar som vittnar om Steiners täta kontakter med många välkända samtida. Nutidskonstnärer och -formgivare som tagit intryck av Steiner är bland annat Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Konstantin Grcic och Ronan & Erwan Bouroullec.
 
Utställningen i EMMA är uppbyggd av tre delar. Den första delen presenterar Rudolf Steiner och hans tänkande samt samhälleliga och konstnärliga riktningar såsom jugend, kubism och expressionism, vilka under 1900-talet påverkade honom. Utställningens andra del granskar närmare Steiners nya vardagsestetik och dess uttryck på olika konstområden såsom arkitektur, formgivning och scenkonst. Den tredje delen behandlar Steiners inflytande på dagens samhälle samt praktiska tillämpningar som baserar sig på hans tänkande, bland annat inom pedagogiken och medicinen. Bland utställningsföremålen finns bland annat två enligt Steiners ursprungliga anvisningar byggda helande färgkamrar, vilka man kan gå in i.
 
I Finland har Steiner hittills främst varit känd för sin steinerpedagogik och den antroposofiska filosofi som han utvecklat. Hans omfattande inflytande på konsten och samhället har däremot fått mindre uppmärksamhet. Utställningen Vardagens formgivare - Rudolf Steiner presenterar Steiners livsverk ur ett helt nytt perspektiv. Steiner var förutom filosof, vetenskapsman, lärare, journalist, världsförbättrare och mystiker även en av 1900-talets mest unika och fängslande planerare och formgivare. Utställningen i EMMA visar ur ett bredare perspektiv hur formgivningen och samhället på många olika sätt är hoplänkade med varandra. Detta samband som syns inom konsten, arkitekturen, naturvetenskaperna och teknologin - andligheten och etiken inte att förglömma - avspeglar kärnan i Steiners tänkande gällande människans, jordklotets och hela universums enhetlighet.
 
Feel the Spirit! presenterar Hilma af Klints (1862-1944) produktion. Hon anses vara en av Sveriges mest betydande bildkonstnärer. Hilma af Klints fascinerande historia och produktion förblev länge okända; i sitt testamente deklarerade hon att hennes konst skulle hållas hemlig i tjugo år efter hennes död. Hilma af Klint steg fram i konstvärldens medvetande först år 1986 och blev världsberömd år 2013 i och med Biennalen i Venedig och Moderna Museets retrospektiva vandringsutställning.
 
Af Klint var en pionjär inom abstrakt konst. Redan år 1906 målade hon verk som kan kallas abstrakta, flera år före Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitsh och Piet Mondrian, som anses ha utvecklat den abstrakta konsten. I likhet med andra avantgardister inom abstrakt konst tog också af Klints konst intryck av den tidens andliga rörelser såsom spiritism, teosofi och antroposofi. Betonandet av andliga dimensioner innebar för många konstnärer ett motangrepp mot den materialistiska världsbilden i början på 1900-talet.
 
En diskussion om den abstrakta konstens pionjärställning skulle ha varit henne likgiltig; det centrala var innehållet som beskrev olika dimensioner av det andliga. Hon förkastade avbildandet av den materiella världen och utvecklade ett osedvanligt egenartat bildspråk för att avbilda människans inre värld. Hilma af Klint höll den offentliga och privata sidan av sin person och sin konst strikt avskilda från varandra. Hon försörjde sig som traditionell porträtt- och landskapsmålare, men skapade samtidigt esoterisk, hemligstämplad konst. Feel the Spirit! presenterar 21 verk ur Hilma af Klints omfattande Tempel-serie.
 
Verken på utställningen Feel the Spirit! behandlar andligheten och individens upplevelse som betraktare på olika sätt. Verken inbjuder till att förnimma och känna det synliga och osynliga i verklighetens gränsmarker. Olafur Eliasson är en av de mest framstående av dagens nutidskonstnärer. I sin produktion begrundar han rummet och dess andliga dimensioner. Kärntemat i verken är ofta den individuella upplevelsen av rummet. Verk av Eliasson visas på båda utställningarna. Den tyska performance- och videokonstnären Joseph Beuys trodde på konstens helande verkan. De finska konstnärerna Jussi Niva och Silja Rantanen har också begrundat konstens andliga väsen. Rantanens mentala kartor och Nivas visuella effekter utmanar betraktarna till subjektiva upplevelser.
 
Utställningen Vardagens formgivare - Rudolf Steiner är producerad av Vitra Design Museum, i samarbete med Kunstmuseum Wolfsburg och Kunstmuseum Stuttgart.
Samarbetspartners: Kulturstiftung des Bundes, Wala, Weleda, Mahle Foundation, Iona Stichting, Voi hyvin och Bukowskis.
 
Tilläggsuppgifter:
Museidirektör Pilvi Kalhama, pilvi.kalhama@emma.museum, 040 533 4070
Vardagens formgivare - Rudolf Steiner: intendent Päivi Talasmaa, paivi.talasmaa@emma.museum, 050 511 4206
Feel the Spirit!: forskare Hannele Savelainen, hannele.savelainen@emma.museum, 050 462 5284
Kompletterande program i anslutning till utställningarna: intendent Nana Salin, nana.salin@emma.museum, 050 461 6780